Skip to content
Algemene Voorwaarden

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk ons en voor jou als klant. Hier kun je onze Algemene Voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van je aankoop te waarborgen. Ook wij van The 2 Dutchies© vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, is er een overeenkomst tussen ons en jou als klant tot stand gekomen. Maar voordat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij je vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te lezen, zo kunnen we vervelende situaties met elkaar voorkomen!  Mocht je vragen hebben over onze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

 1. The Web shop The 2 Dutchies© de verloskundige voor jou
  1.  The 2 Dutchies© zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Ons KvK nummer is 83400656. En ons BTW nummer is 862859839. Wij zijn gevestigd aan het Castellumplein 10, 2235CN Valkenburg ZH.
  1.2. Onze website is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van je gegevens.
  1.3. Wij verstrekken je persoonsgegevens nooit aan derden.
  1.4. Wij zijn verplicht om vooraf toestemming aan je te vragen betreffende cookies. Je leest hier meer over in onze Cookie Policy.
  1.5. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
  1.6. Wij streven ernaar om je te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer je twijfels hebt over de aankoop van ons product, kun je contact opnemen via het contactformulier op de website.
 2. Retour recht
   Het Coolste kraamverband, kan niet aan ons geretourneerd worden. Dit uit hygiënisch oogpunt. Ook wanneer de verpakking dusdanig beschadigd is kunnen wij deze niet retour nemen.
 3. De koopovereenkomst
  1. De overeenkomst tussen ons en jou als klant is definitief wanneer je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en je ons hebt gemachtigd het geld van je rekening af te schrijven, wanneer je een betaling hebt voldaan via iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan je. Nadat de betaling is ontvangen door ons, ben je de eigenaar geworden van het Coolste kraamverband.
  3.2. De overeenkomst is online tot stand gekomen, en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
  3.3.Je bent als klant verplicht je betalingsverplichting aan ons, The 2 Dutchies© na te komen. Indien je niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt je van ons een herinnering. Heb je na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht je na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
  3.4. Nadat je tot aankoop bent overgegaan, ontvang je van ons een bevestiging per email van je aankoop. Daarin staat het product dat je hebt gekocht, wat het je kost en waar je met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
  3.5. Wij zijn verplicht het product binnen 30 dagen aan je te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij je daarvan per email op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijg je van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag.
  • De levering van producten naar het buitenland kan langer duren. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn zichtbaar wanneer je tot de aankoop van het product overgaat.

 4. De prijs
  1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer je het product heeft toegevoegd aan je winkelwagen.
  4.2. Wanneer je ons machtigt om automatisch een bedrag van je rekeningnummer af te schrijven, ben je verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Bij misbruik of fraude wordt er aangifte gedaan bij de politie.
  4.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens je aankoop. Je betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan je bevestigd wordt, indien je akkoord gaat met de aankoop

5  Aansprakelijkheid
5.1 The 2 Dutchies© zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerd gebruik van het Coolste kraamverband.
5.2 Het Coolste kraamverband dient gebruikt te worden volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
5.3 The 2 Dutchies© kunnen in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van het Coolste kraamverband. The 2 Dutchies© kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de samenstelling. Behalve bij overlijden van de klant of lichamelijk letsel ten gevolge van een handeling of nalatigheid van The 2 Dutchies© waarvoor The 2 Dutchies© aansprakelijk kunnen worden gesteld, blijft de aansprakelijkheid van The 2 Dutchies© in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling. Elk recht van de klant op schadevergoeding van  The 2 Dutchies© vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

5.4 The 2 Dutchies© kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine vergissingen of nalatigheden die zich zouden voordoen ondanks alle voorzorgen, genomen bij de presentatie van het Coolste kraamverband. Zo worden de foto’s op de website enkel ter informatie getoond. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen indien er verschillen zijn ten opzichte van de foto op de website. De klant zal de gebruiksaanwijzing of de informatie op de verpakking aandachtig te lezen. De gebruiksaanwijzing bevat de informatie waaraan de klant en meer algemeen elke persoon die het product zal gebruiken, zich dient te houden.
5.5 De website bevat links naar andere websites. The 2 Dutchies© kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link naar de website The 2 Dutchies© hebben geplaatst.

 6 Klachten en garantie
6.1. Klachten over de levering dienen schriftelijk via het contactformulier aan ons gemeld te worden. Wij zullen dan met PostNL contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doet PostNL hun uiterste best om het product onbeschadigd bij je thuis af te leveren.

Indien de verpakking van het Coolste kraamverband geopend of beschadigd is, dan dient de klant, wanneer je het product in ontvangst te neemt een foto te maken van de schade, bij gebreke waarvan voor The 2 Dutchies© niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
6.2. Klachten over het Coolste kraamverband zelf, dienen schriftelijk via het contactformulier aan ons gemeld te worden. Beschrijf je klacht zo specifiek mogelijk. En maak ook een foto van de schade.  Wij nemen direct contact op met onze partner First Days Maternity Supplies, om zo samen tot een oplossing te komen.
6.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvang je van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken je vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen je te allen tijde van een uitstekende service voorzien.
6.4. Op het Coolste kraamverband, kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien je bij het Coolste kraamverband een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij je binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons. Belangrijk is dat je ook een foto maakt van de schade. Na deze 48 uur vervalt de garantie.

Indien je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij je vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat je veel plezier beleefd met het Coolste kraamverband. Mocht  je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

7.Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij voor The 2 Dutchies© niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 1. Vrijwaring

 

De klant vrijwaart The 2 Dutchies© tegen alle aanspraken die verband houden met de door The 2 Dutchies© geleverde product en/of diensten.

Elk recht van de klant op schadevergoeding van  The 2 Dutchies© vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van The 2 Dutchies© onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van The 2 Dutchies© kan worden verlangd.

 

Wijziging Algemene voorwaarden:

 1. The 2 Dutchies© zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen The 2 Dutchies© de klant tijdig op attenderen.
 4. Klanten zijn gerechtigd om bij wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The 2 Dutchies© is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.